Vuokrausehdot

1. YLEISTÄ

Tehdessään vuokrasopimuksen kanssamme edellytämme, että vuokraaja on lukenut ja sitoutuu noudattamaan alla olevia vuokraehtoja.
Päävuokraajan (sopimuksen allekirjoittaja) ikä on oltava vähintään 23 vuotta, ellei erikseen ole sovittu. Kortti tulee olla ollut voimassa vähintään 2 vuotta ennen vuokraamista. Vaunu on sopiva myös allergikoille ja lemmikkieläinten mukaan ottaminen ei missään olosuhteissa ole sallittua, koska se voisi vaarantaa seuraavien vuokralaisten terveyden. Vaunusta löytyvässä ohjekirjassa on yksityiskohtaiset ohjeet vaunun käyttämiseen ja vuokraajan tulee tutustua ohjeisiin huolellisesti. Vuokraaja on velvollinen kysymään, mikäli joku asia jää epäselväksi.

2. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN JA VAUNUN LUOVUTUS VUOKRALAISELLE

Vuokra-aika alkaa matkailuvaunun luovutushetkestä. Vaihtopäivä on kesäaikana (kesä- heinä-elokuu) aina maanantai, ellei erikseen sovita. Vaunu on valmiina vuokraajalta noudettavaksi vuokran alkamispäivänä klo 15.00. Vuokrauksen yhteydessä pidettävä käyttöopastus ja sopimuksen kirjoittaminen vie noin 1 tunnin. Vuokranantaja luovuttaa matkailuvaunun vuokralaiselle vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Molempien osapuolien oikeuden turvaamiseksi, tarkastamme aina vuokraajan kanssa vaunun ennen lähtöä ja vuokrauksen jälkeen. Tarkastuksessa havaitut viat ja puutteet merkitään vuokrasopimukseen. Ennen vuokrausta tehdään aina kirjallinen vuokrasopimus ja siihen on aikaa tutustua ja kysyä lisätietoja.

3.MATKAILUVAUNUN PALAUTUS VUOKRANANTAJALLE

Vaunu on palautettava luovutuskunnossa viimeistään päättymispäivänä klo 10.00. Sopimuksesta poikkeavasta luovuttamisajankohdasta tulee neuvotella vuokralle antajan kanssa etukäteen. Myöhästymisestä peritään korvaus, josta tarkemmin kohdassa 7. Vaunun tarkastaminen palautuksen yhteydessä vie noin 1 tunnin, mikä tulee huomioida mahdollisia jatkoyhteyksiä mietittäessä. Vuokraajan velvollisuus on saapua riittävän ajoissa, jotta tarkistus ehditään suorittaa.

4. VARAUSMAKSU / VUOKRAN MAKSU

Varausmaksu on 30% vuokran hinnasta. Varausmaksu suoritetaan heti vahvistetun varauksen jälkeen. Varausmaksu vahvistaa varauksen. Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa, varaus purkautuu. Varausmaksu hyvitetään vuokrahinnan loppuosaa maksettaessa. Varsinainen vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan 1 kk ennen vuokrausta. Mikäli varausajankohta on vähemmän kuin kuukausi ennen vuokraustapahtumaa, tulee varausmaksu sekä vuokra maksaa heti. Vuokra tulee joka tapauksessa olla maksettuna ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä ennen vuokraustapahtumaa.

5. VUOKRAN SISÄLTÖ

Vuokrahintaan sisältyy vähintään yksi sinetöity pullo kaasua, perusteellinen käyttöopastus, wc-kemikaalit, matkailuvaunun täyskaskovakuutus ja vuokrasopimuksen teon yhteydessä vahvistettu vaunun vakiovarustelu. Erillisestä sopimuksesta mukaan kuuluvat myös valinnaiset lisävarusteet, jotka tulee mainita erikseen vuokrasopimuksessa.

6. VAKUUTUKSET

Matkailuvaunussa on liikenne- ja täyskaskovakuutus. Vuokralaisen omavastuu kussakin vakuutuksen kattamassa vahinkotapauksessa on 800 €. Omavastuu on poistettavissa lisävakuutuksella (200€). Tällöin omavastuu on 0€. Mikäli vaunulle sattuu vahinko vaunun vuokra-aikana, maksetaan omavastuuosuus vaunun palautuksen yhteydessä. Osasuoritus vakuutuksen omavastuusta voidaan vähentää myös pantista, ellei sitä käytetä muiden puutteiden kattamiseen.

Jos vahingossa on mukana muita osapuolia, tulee paikalle kutsua aina poliisi. Jos kyseessä on hirvieläinvahinko- tai kolarivahinko, tulee aina tehdä ilmoitus poliisille ja toimittaa poliisin antama todistus tehdystä ilmoitusta vuokranantajalle. Muissa tapauksessa on täytettävä vähintään vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomake. Näiden velvollisuuksien laiminlyöminen johtaa vuokraajan velvollisuuteen korvata koko vahinko kokonaisuudessaan.

Omavastuun pienennys ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:

a. ylikuormaus
b. ajaminen tyhjillä renkailla
c. lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)
d. ajaminen vaunun ulkomitat huomioiden liian ahtaissa/kapeissa/matalissa tiloissa
e. ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu vaunulla ajoon

Jos matkailuvaunulle koituneet vahingot johtuvat vuokralaisen tahallisuudesta, huolimattomuudesta, ylinopeudesta tai matkailuvaunun väärinkäytöstä tai jos kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen tai yliväsynyt, tulee vuokralaisen korvata kaikki aiheutuneet vahingot, mukaan lukien vuokra-ajan mukaiseen viikkovuokraan perustuva korvaus seisontapäiviltä, kuitenkin korkeintaan 30 vuorokaudelta. Edellä mainituissa tilanteissa ja mikäli vakuutuksesta ei saada korvausta, kulut jäävät kokonaan vuokralaisen maksettaviksi.
Matkailuvaunun varusteiden ja irtaimen omaisuuden rikkoutuminen ei sisälly vakuutukseen, vaan vuokraaja on velvollinen korvaamaan rikkoutuneen tuotteen samalla tai vastaavanlaisella tuotteella, jos samanlaista ei ole mahdollista saada.

7.MATKAILUVAUNUN PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN
PÄÄTTYESSÄ

Vuokranantajalla on oikeus periä vaunun palautuksen yhteydessä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta jos matkailuvaunu ei ole ajoissa palautettu (50€ / alkava tunti), ei ole sisältä siivottu (sisäsiivous 150 €), astioita ei ole tiskattu (astioiden tiskaus 50 €), wc- kasettia ei ole tyhjennetty (wc-kasetin tyhjennys 50 €). Vuokralainen on velvollinen korvaamaan edellä mainitut kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa vaunun palautusajankohdasta. Matkailuvaunua palautettaessa vuokralleantaja ja vuokralainen tarkistavat vaunun. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle. Varsinaisen vahingon lisäksi vuokranantajalla on oikeus periä 40€/tunti työajasta, joka kuluu vaunun huolloissa käyttämiseen, jos se johtuu vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajan ilmoittamatta jättämät vahingot ja puutteet myös jälkikäteen, vaikka niitä ei olisikaan huomattu heti lopputarkastuksessa.

a. Matkailuvaunu on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, täyteen tankattuna, huolellisesti siivottuna, kasetti-wc tyhjennettynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin vaunu oli luovutushetkellä. Vuokranantaja huolehtii vaunun ulkopesun- ja puhdistuksen.

b. Jos matkailuvaunua ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan viranomaisille sekä vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle seuraavan viikon vuokran kokonaisuudessaan.

c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

d. Jos vuokraaja palauttaa matkailuvaunun ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.

e. Matkailuvaunu palautetaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana samaan paikkaan mistä se oli noudettu matkailuvaunuvuokrauksen edustajan ollessa paikalla vaunun palautushetkellä.

8. MATKAILUVAUNUN KÄYTTÖ

a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkailuvaunusta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan vaunua vetäessään ja käyttäessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään matkailuvaunua vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

b. Ainoastaan sopimuksessa mainituilla henkilöillä on lupa käyttää matkailuvaunua. Matkailuvaunua ei saa luovuttaa kenenkään muun kuin vuokrasopimuksessa mainittujen henkilöiden käyttöön. Matkailuvaunua saa ajaa vain vuokraaja ja vuokrasopimuksessa erikseen mainitut henkilöt. Vuokraajalla ja vuokrasopimuksessa mainituilla muilla kuljettajilla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ajoneuvon paino mukana kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden kanssa ylitä sallittua kokonaismassaa.

c. Matkailuvaunun käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d. Vuokraajan on pidettävä huolta, että matkailuvaunu on lukittuna aina, kun se ei ole vuokraajan välittömän valvonnan alla.

e. Vuokraamon luovuttaessa matkailuvaunun vuokraajalle kumpikin osapuoli osaltaan tarkistaa vaunun kunnon.

f. Matkailuvaunussa tupakointi ja lemmikkieläimien tuominen vaunuun on ehdottomasti kielletty, koska se voi vaarantaa seuraavien vuokralaisten terveyden. Mikäli vaunussa todetaan tupakoidun, veloitetaan siitä 1000 € verhoilun ja sisätilojen puhdistuskuluina. Jos vaunussa todetaan pidetyn lemmikkieläimiä, veloitetaan siitä 800 € siivous ja puhdistuskuluina.

g. Vuokraajan on aina liikkeelle lähdettäessä varmistettava, että kaikki kaapit, ikkunat, ovet ja kattoluukut on suljettu ja ettei mitään tavaraa ole pöytätasoilla tai paikassa, josta ne voisivat esim. äkkijarrutuksen tai törmäyksen voimasta lentää pois ja vahingoittaa matkustajia, muita sivullisia tai vaunua. Vaunun kattoikkunat on pidettävä suljettuina sateella.

h. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan matkailuvaunun normaaleista tarkistuksista, kuten renkaiden ilmanpaineista. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan, että käyttää vaunun sähkölaitteita niin, että vaunun akku ei pääse täysin tyhjenemään. Vuokraajaa suositellaan kytkemään vaunu leiriytyessä verkkovirtaan, jolloin voidaan parhaiten varmistaa vaunun sähkölaitteiden toimivuus ja akkujen latautuminen.

9. VASTUU MATKAILUVAUNUSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki matkailuvaunulle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan vakuutusehtojen mukaisesti (kohta 6). Jos vuokraaja on yritys,

riitatilanteissa sopimuksen velvotteiden täyttämisestä vastaa aina viime kädessä päävuokraaja yksityishenkilönä. Päävuokraaja on henkilö, joka on allekirjoittanut vuokrasopimuksen.
Vuokraaja on velvollinen kohdassa 7 lueteltujen tapauskohtaisten vahingonkorvausmäärien mukaan:

a. Korvaamaan matkailuvaunulle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot, sekä ajan, joka kuluu korjaamolle viemiseen ja asian selvittelyyn
b. Korvaamaan matkailuvaunusta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
c. Korvaamaan matkailuvaunun sisäosien likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset, sekä verhoilun korjauksen ja pesun. vaunun ulkopesua ei kuitenkaan tarvitse, eikä saa suorittaa. (Tupakointi ja kotieläinten kuljetus on ehdottomasti kielletty ja niistä on erikseen määrätty sanktiot tässä sopimuksessa)
d. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta hinnaston mukaista viikkovuokraa vastaavan vuorokausimaksun, enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana matkailuvaunun käyttämisestä aiheutuvat rangaistusvaatimukset, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

10. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIKA-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle matkailuvaunussa ilmenneestä viasta tai matkailuvaunua kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

b. Mikäli vaunussa ilmenee vakava vika, joka voi aiheuttaa vaaratilanteen, lisävahinkoa vaunulle tai estää vaunun käytön, vuokraaja on velvollinen viemään vaunun huoltoon vuokranantajan laskuun, mikäli vuokranantaja niin vaatii. Vuokraaja voi vikatilanteessa palauttaa vaunun ja vuokraus katsotaan keskeytyneeksi palautushetkestä alkaen. Vuokranantaja on velvollinen korvaamaan jäljellä olevia täysiä vuokrapäiviä vastaavan summan.

c. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle ja antamaan selvityksen tapahtuneesta vakuutusyhtiölle. Vahingosta on ensin ilmoitettava puhelimitse vuokraamolle ja sitten täytettävä vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomake. Liikennevahingon sattuessa, mikäli vahingossa on mukana toinen osapuoli, on vuokraajan epäselvyyksien ja myöhempien syyllisyyskiistojen välttämiseksi aina ilmoitettava asiasta poliisille. Edellä mainitusta poliisille ilmoitettavasta liikennevahingosta on aina toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

d. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

11. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamo luovuttaa matkailuvaunun vuokraajalle käyttökuntoisena, sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo antaa vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet matkailuvaunun käytöstä. Ellei vuokraaja saa matkailuvaunua käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen. Vuokraamo ei ole vastuussa matkan viivästymisen tai peruuntumisen aiheuttamista kustannuksista. Vuokraamo voi hyvittää osan vuokrahinnasta, viivästyksen ajalta suhteessa koko vuokra-ajan hintaan.

12. VUOKRAAMON VASTUU MATKAILUVAUNUN VIRHEESTÄ

Jos matkailuvaunussa vuokra-aikana ilmenee matkan keskeytymiseen johtava tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokran alennusta. Jos matkailuvaunun kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Vuokraamo ei kuitenkaan ole velvollinen toimittamaan teknisen vian johdosta tai muutoin keskeytyneen vaunun tilalle korvaavaa vaunua, vaan sopimus katkeaa ja jäljelle jääneen sopimusajan osa vuokrasta palautetaan vuokraajalle. Matkan keskeytyminen korvataan ja jatkaminen turvataan vaunun kaskovakuutuksesta vakuutusyhtiön parhaaksi näkemällä tavalla.

13. VUOKRAN MAKSU

Vuokra maksetaan sähköpostitse toimitettavan laskun mukaan. Vuokraukset laskutetaan 1kk ennen vuokraustapahtumaa. Mikäli varausajankohta on vähemmän kuin kuukautta ennen vuokraustapahtumaa, tulee vuokra maksaa heti. Vuokra tulee aina olla maksettuna ja näkyä vuokranantajan pankkitilillä ennen vuokraustapahtumaa.

14. VARAUKSEN PERUMINEN / SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokralaisella on oikeus perua varaus / purkaa tämä sopimus seuraavien aikarajojen puitteissa.
Varauksen peruminen on aina tehtävä kirjallisesti vuokraamolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto on tullut vuokranantajalle. Vuokranantaja on velvollinen vahvistamaan peruutuksen heti sen saatuaan. Mikäli vahvistusta ei ole tullut 3 arkipäivän kuluessa peruutuksesta, vuokraajan tulee varmistaa peruutuksen perille meno. Kun varauksen peruminen tapahtuu yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksu palautetaan, vähennettynä 80 € käsittelykuluilla. Jos varausmaksu on vähemmän, varausmaksua ei palauteta. Mikäli peruminen tapahtuu 29–21 vrk ennen vuokra-ajan alkua, varausmaksua (30% vuokrasta) ei palauteta. Jos varaus perutaan 21-14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen maksamaan puolet sovitusta vuokrasta. Mikäli varauksen peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokrahinnan kokonaisuudessaan. Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa perua varaus tai purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään matkailuvaunua asianmukaisesti. Jos matkailuvaunun käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, varaus peruuntuu tai sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan matkailuvaunun viivytyksettä vuokraamolle. Vuokraamo voi peruuttaa varauksen tai purkaa sopimuksen myös jos vuokraajan luottotiedoissa ilmenee merkintöjä.

15. MATKAILUVAUNUN VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Matkailuvaunulla saa ajaa ulkomailla, mutta siitä on sovittava tapauskohtaisesti vuokrauksen yhteydessä. Lupa vaunun ulkomaille viemiseen kirjataan vuokrasopimukseen ja lupa on voimassa vain sopimuksessa mainituissa maissa ajamiseen. vaunua ei missään olosuhteissa saa viedä Baltian maihin, Venäjälle tai Valko-Venäjälle. Vuokraaja on velvoitettu tuomaan vaunun Suomeen välittömästi, jos vuokranantaja niin vaatii.

16. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.